FER: Facial Expression Recognition

طبقه بندی مبتنی بر نمایش پراکنده (Sparse Representation-based Classification)

SRC بر مبنای حس کردن فشرده (CS) توسعه یافته است. اصل روش SRC بر مبنای این فرض است که کل مجموعه نمونه های آموزشی برای تشکیل یک دیکشنری استفاده می شوند و بنابراین، مسئله ی طبقه بندی به صورت مسئله ی جست و جوی متمایز کننده ی نمایش پراکنده ی نمونه تست به صورت ترکیب خطی نمونه های آموزشی با حل مسئله بهینه سازی معیار L1 در نظر گرفته می شود. در حالت رسمی، برای نمونه های آموزشی یک کلاس، این فرض می تواند به صورت زیر فرموله شود:

که در آن  نشان دهنده ی نمونه تست K امین کلاس است، نشان دهنده ی i امین نمونه ی آموزشی K امین کلاس است،نشان دهنده ی وزن متناظر وزن است و نشان دهنده ی خطای تقریب است.

برای نمونه های آموزشی از تمام C کلاس شی، معادله بالا می تواند به صورت زیر بازنویسی شود:

در فرم ماتریس، برابر است با:

با شرط:

برای دستیابی به بردار وزن ،مسئله ی کمینه سازی معیار L1 زیر باید حل شود:

که یک مسئله ی بهینه سازی محدب است و می تواند با روش برنامه نویسی درجه دوم حل شود. زمانی که راه حل پراکنده یارائه می شود، روند طبقه بندی SRC به صورت زیر خلاصه می شود:

گام 1: حل مسئله ی معادله کمینه سازی معیار L1.

گام 2: برای هر کلاس i، محاسبه ی باقیمانده های بین نمونه ی بازسازی شده ی و  تست مورد نظر

گام 3: برچسب کلاس نمونه تست مشخص با استفاده از قاعده زیر تعیین می شود: شناسایی 

در کارهای قبلی، کارایی SRC هنگام طبقه بندی تصاویر حالت چهره واضح یا مات مورد بررسی قرار گرفته است و پی برده شده است که SRC، کارایی بهتر و قدرت بالاتری در مقایسه با نزدیک ترین همسایه (NN)، نزدیک ترین زیر فضا(NS) و SVM داشته است. گروه تحقیقاتی محمدی، یک دیکشنری مبتنی بر PCA با ساخت نمایش پراکنده  و طبقه بندی حالت های چهره جهانی ارائه کرده است. در جزییات، تصاویر چهره های گویای هر فرد ابتدا از تصویر چهره ی خنثی همان فرد کسر شدند. سپس، روش PCA برای این تصاویر متفاوت جهت مدل سازی واریانس های درون هر کلاس حالت چهره به کار گرفته شد. مؤلفه های اصلی یاد گرفته شده به عنوان اجزای سازنده ی دیکشنری به کار گرفته شدند. در نهایت، برای طبقه بندی، تصویر تست مورد نظر به طور پراکنده به صورت ترکیب خطی مؤلفه های اصلی شش حالت چهره پایه نمایش داده شد. گروه تحقیقاتی اویانگ اخیرا FER دقیق و قوی را با ترکیب طبقه بندی کننده های مبتنی بر نمایش پراکنده چند گانه توسعه داده است، یعنی ترکیب HOGCSRC و LBPCSRC.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.