X
تبلیغات
زولا

FER: Facial Expression Recognition

الگوریتمSURF(Speed Up Robust Feature)

استفاده از ویژگی های SIFT زمانبر بوده و پیچیدگی  محاسباتی بالایی را در بر داشت از این رو محققان روش دیگری به اسم SURF (Speed Up Robust Feature) ارائه نمودند. در این روش به جای استفاده از DOG یا تفاضل گوسی از باکسی استفاده می شود که با تصویر کاتوایلو می شود و برای محاسبه ی حاصل کانولوشن از تصویر انتگرالی که یک بار در ابتدا محاسبه شده است استفاده می شود. نکته حائز اهمیت در این روش امکان محاسبه حاصل کانولوشن باکس ها با ابعاد مختلف به صورت موازی می باشد.

در این روش همچنین برای محاسبه جهت، از ویولت استفاده می شود. استفاده از ویولت باعث می شود تا نقاطی که نیاز نیست جهت محاسبه صورت نگیرد که این امر تاثیر شایانی در افزایش صورت الگوریتم دارد.

به طور مثال در تصویر زیر سمت چپ تصویر ورودی و در سمت راست 10 نقطه توسط SURF به دست آمده مشخص شده است.
I = imread('cameraman.tif');
points = detectSURFFeatures(I);
%Display locations of interest in image.

imshow(I); hold on;
plot(points.selectStrongest(10));
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.