FER: Facial Expression Recognition

معرفی دیتاست Extended Cohn-Kanade (CK+)

نسخه ی بازنگری شده ی دیتاست +CK در سپتامبر 2010 ارائه شده است .این دیتاست شامل تصاویر چهره افراد می باشد .نحوه ی ساخت دیتاست با استفاده از تصویر برداری پشت سر هم و تصویر برداری ترتیبی  از تصاویر می باشد .این مجموعه 593 مجموعه تصاویر پشت سر هم از چهره 123 نفر می باشد و هر مجموعه از تصاویر ترتیبی شامل تعداد مختلفی تصویر است .

برای استفاده از دیتاست در موضوع شناسایی حالت چهره ،مجموعه تصاویر 327 مورد را شامل می شود که آخرین تصویر هر یک از این 327 مجموعه تصاویر پشت سر هم تصویر برداری شده از یک شخص می باشد بنابراین 327 تصویر برای شناسایی حالت چهره در این مجموعه موجود است .

احساسات یا حالت چهره ای که در این دیتاست موجود است شامل حالات زیر می باشد :

1- Anger (عصبانی)

2- Contempt(نارضایتی)

3-Disgust(نفرت یا چندش)

4-Fear(ترس)

5-Happy(خوشحالی)

6-Sadness(ناراحتی)

7- Surprise(شگفت زده)

در ادامه نمونه هایی از تصاویر این مجموعه قابل ملاحضه می باشد .